Chính sách bán hàng dành cho căn hộ tòa W1 và W3 dự án Vinhomes West Point | KingLand

Chính sách bán hàng dành cho căn hộ tòa W1 và W3 dự án Vinhomes West Point

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG / SALES POLICY

DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA W2&W3 VINHOMES WESTPOINT /

FOR APARTMENT AT W2&W3 OF VINHOMES WESTPOINT

—– Tháng 07/2018 / July 2018 —–

 I. CHÍNH SÁCH / POLICY

Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/07/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 18/07/2018 until the Developer issues the new policy.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký mua Căn hộ tòa W2&W3 tại Vinhomes West Point.

Applicable object: Clients purchase apartment of W2&W3 at Vinhomes West Point.

II. CHÍNH SÁCH NHẬN THÔ / POLICY FOR UNFURNISHED APPARTMENTS

 Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký mua căn hộ tầng 38 tòa W2

Application object: Clients purchase apartment at 38th floor of W2

Thời gian áp dụng: Cho đến khi có thông báo của Chủ đầu tư

 Application time: Until the Developer gives notification of the announcement

Chính sách áp dụng: Khách hàng đăng ký nhận bàn giao thô sẽ được trừ 4.000.000đ/m2 thông thủy (không gồm VAT và KPBT) khi khách hàng đăng ký nguyện vọng /

Application policy: Client purchase apartment with bare-shell condition will be deducted VND 4,000,000/m2 carpet area (excluded of VAT & Maintenance fee) when signing Sales Contract

III. CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ DÀI HẠN/ PROMOTION FOR CLIENTS SIGN LONGTERM APARTMENT LEASING CONTRACT

 Đối tượng áp dụng: Khách nước ngoài đăng ký mua căn hộ tòa W2 & W3 tại Vinhomes West Point.

Application object: Foreigner purchase apartment of W2 &W3 at Vinhomes West Point.

Chính sách áp dụng: Khách hàng ký Hợp đồng thuê dài hạn căn hộ tại tòa W2&W3 tại Vinhomes West Point sẽ được chiết khấu 3% giá thuê căn hộ (trước VAT và KPBT) bằng hình thức khấu trừ vào giá ngay khi ký Hợp đồng thuê dài hạn.

Application policy: Customer sign long-term leasing contract apartment of W2&W3 at Vinhoems West Point will be get a discount 3% leasing price (excluding VAT & Maintenance) deducted from apartment’s leasing price.

IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN / PAYMENT PROGRESS FOR SALE CONTRACT

Tiến độ / ProgressThanh toán / Payment
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 08/2018)/

1st installment: Upon signing the Sale Contract (Expected in Aug 2018)

25% giá bán Căn hộ (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đóng tại VBTT)

25%    Apartment    selling     price    (VAT included)

(included all amount in Agreement)

Và/ And

05% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

05% Apartment selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN quyền sở hữu Căn Hộ hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

The Developer pay interest at rate 12% for 5% apartment selling price (VAT excluded) in accordance with Deposit Agreement to ensure the implementation of the sale contract from the date the Developer receives deposit amount until the Developer sends the notice of the Ownership of Apartment Certificate when customers do procedures for issuing Ownership of Apartment Certificate. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in

accordance with Vietnamese tax law.

Lần 2: vào ngày 10/11/2018

2nd installment: On 10/11/2018

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    selling     price    (VAT included)

Lần 3: vào ngày 10/03/2019

3rd installment: On 10/03/2019

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    selling     price    (VAT included)

Lần 4: Vào ngày 10/07/2019

4th installment: On 10/07/2019

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    selling     price    (VAT included)

Lần 5: Vào ngày 10/12/2019

5th installment: On 10/12/2019

15% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

15%    Apartment    selling     price    (VAT included)

Lần 6: Theo thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán :

–   Dự kiến ngày 16/05/2020 đối với W2

–   Dự kiến ngày 30/04/2020 đối với W3

6th installment: Pursuant to Apartment handover notice :

–   Expected on 16/05/2020 for W2 and

–   Expected on 30/04/2020 for W3

25% giá bán Căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán Căn hộ

25%  Apartment     selling     price     (VAT included) + 100% Maintenance fee + VAT of 5% of Apartment selling price

Lần 7: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

7th installment: When receiving the Ownership of Apartment Certificate

05% giá bán Căn hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

05% Apartment selling price (VAT excluded) – Deduction from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

 Lưu ý: Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền Khách hàng nộp ưu tiên vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước, vào các tiến độ thanh toán của HĐMB sau.

V. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ DÀI HẠN / PAYMENT PROGRESS FOR LEASING CONTRACT

Tiến độ / ProgressThanh toán / Payment
Lần 1: Ngay khi ký HĐT (dự kiến tháng 08/2018)/

1st installment: Upon signing the Leasing Contract (Expected in Aug 2018)

30% giá thuê Căn hộ (gồm VAT) (đã bao gồm tiền đóng tại VBTT)
Lần 2: vào ngày 10/11/2018

2nd installment: On 10/11/2018

10% giá thuê Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    leasing    price    (VAT included)

Lần 3: vào ngày 10/03/2019

3rd installment: On 10/03/2019

10% giá thuê Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    leasing    price    (VAT included)

Lần 4: Vào ngày 10/07/2019

4th installment: On 10/07/2019

10% giá thuê Căn hộ (gồm VAT)

10%    Apartment    leasing    price    (VAT included)

Lần 5: Vào ngày 10/12/2019

5th installment: On 10/12/2019

15% giá thuê Căn hộ (gồm VAT)

15%    Apartment    leasing    price    (VAT included)

Lần 6: Theo thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán :

–   Dự kiến ngày 16/05/2020 đối với W2

–   Dự kiến ngày 30/04/2020 đối với W3

6th installment: Pursuant to Apartment handover notice :

–   Expected on 16/05/2020 for W2 and

–   Expected on 30/04/2020 for W3

25% giá thuê Căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT

25%    Apartment    leasing     price    (VAT included) + 100% Maintenance fee

VI. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ / PROCEDURE FOR SALE CONTRACT

Thủ tục / ProcedureThời hạn thanh toán/ Payment term
Ký Hợp đồng mua bán/ Signing the Sale

Contract

Dự kiến vào tháng 08/2018/

Expected in the end of Aug 2018

VII. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HÀN / PROCEDURE FOR LEASING CONTRACT

Thủ tục / ProcedureThời hạn thanh toán/ Payment term
Ký Hợp đồng thuê dài hạn/ Signing the

Leasing Contract

Dự kiến vào tháng 08/2018/

Expected in Aug 2018

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ CĐT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIÁ BÁN CĂN HỘ/

PREFERENTIAL PROGRAM FROM THE DEVELOPER FOR CLIENTS WANTING TO PAY PREMATURELY OF THE APARTMENT SELLING PRICE

 I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT), CĐT hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán Căn hộ (gồm VAT) (Không áp dụng cho khách nước ngoài ký HĐ thuê dài hạn)

Preferential program for clients borrowing up to 70% of Apartment selling price (VAT included), Developer supports interest up to 65% of Apartment selling price (VAT included) (Not applicable for foreigners)

 1. Chính sách / Policy
Chính sách / PolicyChi tiết/ Details
Mức dư nợ vay/

Outstanding debt

Lên tới 70% giá bán Căn hộ (đã gồm VAT)

Up to 70% of Apartment selling price (VAT included)

Mức dư nợ được CĐT HTLS

Outstanding debt supported by Developer

65% giá bán Căn hộ (đã gồm VAT)

65% of Apartment selling price (VAT included).

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn/

Interest rate and time of loan support

Lãi suất 0% kể từ ngày giải ngân nhưng không muộn hơn 16/05/2020 đối với W2 và không muộn hơn 30/04/2020 đối với W3

Interest rate 0% from disbursement date of the bank but no later than 16/05/2020 for W2 and no later than 30/04/2020 for W3

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Period of grace for principal (as from the first disbursement date of the bank)

Trong thời gian Hỗ trợ Lãi suất

During the time of loan support

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Fee    for    premature    repayment during the time of interest rate support

0%
2. Tiến độ giải ngân / Progress of payment and disbursement
 

 

Tiến độ / Progress

Thanh toán dành cho khách hàng VV NH /

Payment for clients borrowing the Bank

Khách giải ngân / Disbursement of clientsNgân hàng giải ngân

Disbursement of the bank

Ghi chú/ Note
Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 08/2018)/

1st installment: Upon signing the Sale Contract (Expected in Aug 2018)

25% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

(đã bao gồm tiền đóng tại VBTT)

25% Apartment selling price (VAT included) (included all amount in Agreement)

Và/ And
05% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

05% Apartment selling price (VAT excluded) on Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn Hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN quyền sở hữu Căn Hộ hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

The Developer pay interest at rate 12% for 5% apartment selling price (VAT excluded) in accordance with Deposit Agreement to ensure the implementation of the sale contract from the date the Developer receives deposit amount until the Developer sends the notice of the Ownership of Apartment Certificate when customers do procedures for issuing Ownership of Apartment Certificate.

Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with Vietnamese tax law.

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

2nd installment: Within

15 days after date of signing Sale Contract

65% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

65% Apartment selling price (VAT included)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục I.1 The Developer pays all loan pursuant to

section I.1

Lần 3: Theo thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán :

–   Dự kiến ngày 16/05/2020 đối với W2

–   Dự kiến ngày 30/04/2020 đối với W3 3rd installment: Pursuant to Apartment handover notice :

–   Expected on 16/05/2020 for W2 and

–   Expected on 30/04/2020 for W3

100% KPBT (2% giá bán Căn hộ) +05% VAT giá trị căn hộ

Maintenance fee (2% Apartment selling price)+ 05% VAT of Apartment selling price

05% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

05% Apartment selling price (VAT included)

CĐT KHÔNG

HTLS cho phần Giải ngân 5% này.

Lần 4: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ hoặc khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ

4th installment:When receiving the Ownership of Apartment Certificate

05%    giá    bán    Căn   hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB 05% Apartment selling price (VAT excluded) – Deduction from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp Chủ Đầu tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu tư chỉ định/ In any case, the Developer only provides program of interest support within the duration mentioned above if the Customers meet all lending conditions and fulfilled related procedures provided by the Bank. 

II. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐMB có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có 

1. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có lên tới 100% giá bán Căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT (đối với người Việt Nam) và 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT) (đối với người nước ngoài) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng:

Clients making premature payment by own capital up to 100% of the Apartment selling price (included VAT) within 15 days from the signing date of Sale Contract will receive:

– Mức chiết khấu tương đương 9.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn cho các mục sau, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

– A discount equal to 9.5%/year on the amount and the days of premature payment for the below, nless otherwise agreed. (This discount amount shall be change without prior notice). The discount amount will offset directly to the payment amount. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

+ 95% giá bán Căn hộ (chưa bao gồm VAT) + 100% VAT của giá trị Căn hộ + 100% KPBT đối với người Việt Nam

+95% of the Apartment selling price (include VAT) and 5% VAT of the Apartment selling price for native customer

+ 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT) đối với người nước ngoài

+ 70% of the Apartment selling price (include VAT) for foreign customer.

– Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá trị Căn hộ (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

– A interest rate is 12%/year for 5% of the Apartment selling price (exclude VAT) – from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sale Contract. This interest amount will be refund to Customers at the time of Liquidation of Deposit Agreement to ensure the implementation of Sale Contract. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

2. Khách hàng không tham gia HTLS và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

Clients make premature payment by own capital will receive a discount equal to 8%/year on the amount and the days of premature payment (apply for fully progress of payment), unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice).

The discount amount will be offsetted directly to the next installment. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

III. Chương trình dành cho khách hàng ký Hợp đồng thuê dài hạn có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có

1.  Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có lên tới 100% giá bán Căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê dài hạn sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

Clients making premature payment by own capital up to 100% of the Apartment leasing price (included VAT and Maintenance fee) within 15 days from the signing date of Leasing Contract will get a discount 9.5%/year on the amount and the days of premature payment unless otherwise agreed. (This discount amount shall be change without prior notice). The discount amount will offset directly to the payment amount. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KINGLAND
    Đại lý chính thức phân phối SP Bất động sản Vinhomes
  • Add : Tầng 10, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • VPGD : Trung tâm giao dịch BĐS Vinhomes, Lô B2-R3-03, Tầng B2, Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  • Hotline : 091.552.9698
  • Email : info@kinglandvn.com
  • Website : www.kinglandvn.com
Về KingLand

Là một trong các Đại lý phân phối chính thức các sản phẩm bất động sản của Vinhomes đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể của KingLand so với các đơn vị kinh doanh bất động sản khác trên thị trường. Những sản phẩm bất động sản KingLand cung cấp đến khách hàng đều là những sản phẩm cao cấp, tọa lạc tại những vị trí đắt giá, an toàn về mặt pháp lý, với giá cả hợp lý.

Tin tức mới nhất
Tin tuyển dụng
Fanpage KingLand
091 552 9698
Scroll to Top